Logo
klachten

De therapeuten werkzaam onder de vlag van de Nieuwe Dreef Psychotherapie voeren hun eigen praktijk en hebben dan ook allen een eigen manier van werken. De Nieuwe Dreef Psychotherapie bestaat uit 17 zelfstandige praktijken.
Een therapeutische behandeling is over het algemeen in de volgende fasen in te delen.

De intakefase

Deze bestaat over het algemeen uit één tot drie gesprekken. Daarin wordt besproken wat de aard en oorzaak van de problemen is. Ook wordt gekeken naar uw persoonlijkheid, uw gezin van herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden. U vult hierbij enkele vragenlijsten in.

Behandelplan

Aan het eind van de intake worden de bevindingen en de mogelijkheden voor behandeling met u besproken. Het is mogelijk dat de problematiek buiten de behandelcapaciteit valt. Er wordt dan meegedacht over een beter passende behandeling. In het behandelplan wordt het doel van de behandeling en de werkwijze vastgesteld. Dit behandelplan wordt regelmatig met u geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Als in de loop van de gesprekken blijkt dat een gesprek met een psychiater gewenst is, bijvoorbeeld voor medicijnen zoals antidepressiva, kunt u in de meeste gevallen een afspraak maken bij de psychiater met wie wij samenwerken. Daarvoor is doorgaans een aparte verwijzing van de huisarts vereist.

Effectmeting en cliënttevredenheidsmeting

Aan het begin, bij de evaluatie en het eind van de behandeling wordt gevraagd een of meer vragenlijsten in te vullen om te kunnen meten of de behandeling effectief is geweest. Dit gebeurt d.m.v. een online vragenlijst. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en landelijk verzameld in een zgn. ROM-portal (routine outcome measurement). Voor meer informatie zie www.lvvp.info. Ook kan gevraagd worden om een clinëttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Samenwerken

Psychotherapie is alleen effectief als de therapeut en de cliënt goed samenwerken. U wordt gevraagd actief te zijn, over hetgeen besproken wordt na te denken en huiswerk of oefeningen uit te voeren. De voortgang van de therapie wordt regelmatig met u besproken en u wordt uitgenodigd te laten weten wat uw ideeën over de therapie zijn.

Regelmatige gesprekken en afsluiting van de therapie

Psychotherapeutische gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee weken plaats, volgens afspraak. Als u niet regelmatig kunt of wilt komen en de therapie daardoor niet effectief is, kan dat en reden voor de therapeut zijn om de behandeling te beëindigen. Het beëindigen van een lopende psychotherapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk. De therapeut zal u dan uitnodigen voor een afsluitend gesprek, om een zorgvuldige afsluiting te kunnen waarborgen.

In geval van crisis

De behandelaren die werken onder de vlag van de Nieuwe Dreef Psychotherapie hanteren kantooruren. Er zijn geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie wordt aangeraden contact op te nemen met uw eigen huisarts. Deze kan u indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut zal deze een waarnemer aanwijzen. Dit houdt in dat de therapeut samen met de cliënt inschat of een overbruggend contact met een collega-therapeut nodig is.

Intercollegiaal overleg en toetsing

Een van de kwaliteitseisen voor GZ-psychologen en psychotherapeuten is dat de indicatiestelling en eventuele knelpunten in behandeling worden besproken in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Daarbij gelden de regels van de beroepscode voor psychologen / psychotherapeuten.

Wat is een DBC?

De diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling worden verricht, worden genoteerd in een DBC. De DBC gaat in op de datum waarop u bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.

De gegevens van de DBC worden na afsluiten van de DBC geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Deze gegevens zijn niet tot de cliënt te herleiden en zijn dus ook niet zichtbaar voor de ziektekostenverzekering. Tegelijkertijd worden de kosten van de DBC vastgesteld. De DBC-declaratie gaat naar uw ziektekostenverzekering. Deze declaratie is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep waarin de diagnose thuishoort vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis etc. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de vermelding van diagnostische gegevens aan het DIS. U kunt hiernaar informeren bij uw therapeut.

Als u vragen heeft kunt u daarmee bij uw therapeut terecht. U kunt informatie vinden op de volgende websites:
www.nvvp.nl
www.zorgverzekeraars.nl