Logo
klachten

Kwaliteitseisen

Als BIG geregistreerde zorgverleners moeten wij voldoen aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in onze beroepscode. Daarnaast heeft elke therapeut een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe hij of zij als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heeft georganiseerd. Elke therapeut heeft zijn of haar statuut in de praktijk liggen ter inzage. Daarnaast heeft elke therapeut een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe hij of zij als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heeft georganiseerd. U vindt dit Kwaliteitsstatuut op de website bij de informatie per therapeut. Onze praktijkvoering wordt elke 5 jaar getoetst door onze landelijke beroepsvereniging, de LVVP. Op www.lvvp.nl vindt u alle informatie over de kwaliteitseisen.

Beroepscode

Wij werken conform de richtlijnen van onze beroeps verenigingen, NVP en LVVP, en volgen de door deze instanties geformuleerde beroepsethiek. Van overheidswege is vastgesteld aan welke verplichtingen een psychotherapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt omschreven.

De cliëntrechten kort samengevat

Meer uitgebreide informatie over deze en andere belangrijke aspecten van psychotherapie kunt u vinden op de website van de LVVP.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om het probleem rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, www.lvvp.info, die deze kwesties kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris voor de vrijgevestigde praktijken in Noord Holland is mw. Elly Laanen. Zij is te bereiken via e.laanen@lvvp.info

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde GGZ-praktijken, die een bindende uitspraak doet. De geschillencommissie is per 1-1-2017 bereikbaar via www.degeschillencommissie.nl en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen, en psychotherapeuten onder het medisch Tuchtrecht.

Meer uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.lvvp.info. Hier vindt in informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Op deze site staat ook beschreven wat u het beste kunt doen bij klachten over uw behandelaar. Bovenstaande informatie is daarvan een samenvatting.

Voor de therapeuten die aangesloten zijn bij de NVGZP geldt dat contact kan worden opgenomen met klachtenfunctionaris Piet de Boer, u kunt hem mailen via klachten@nvgzp.nl of bellen tijdens kantooruren op nummer 06-81941801. Zie voor meer informatie: Klachtenregeling NVGzP