Logo
klachten

De therapeuten die werken onder de vlag van de Nieuwe Dreef Psychotherapie voeren hun eigen praktijk en maken ook zelf de keuze in het wel of niet afsluiten van contracten met verzekeraars. U kunt dit bij elke therapeut onder aan de individuele tekst terugvinden. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners ca. 55% tot 80% van de kosten. De zuivere restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%. Let op: Per 2023 vergoedt een aantal verzekeraars met een restitutiepolis niet meer 100% van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief, maar van een door de verzekeraar zelf bepaald tarief. De therapeuten werkzaam onder de vlag van de Nieuwe Dreef Psychotherapie, hanteren de door de (NZa) vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz: www.nza.nl

Wij raden u aan hier van te voren goed naar te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. U kunt ook samen met uw behandelaar een berekening maken van het uiteindelijke factuurbedrag.

Generalistische basis GGZ (BG-GGZ) en specialistische GGZ (S-GGZ)

Binnen de zorgverzekeringswet wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische (BG-GGZ ofwel Basis GGZ) en specialistische GGZ.

Binnen de generalistische zorg worden de meest voorkomende stoornissen behandeld. Afhankelijk van de ernst van de stoornis wordt gekozen voor een van de zgn. zorgproducten: kort, middellang of intensief, die worden vergoed vanuit de basisverzekering. Complexe en ernstige stoornissen vallen onder specialistische GGZ. De therapeuten bieden een of beide behandelvormen aan.

Uw huisarts bepaalt naar welke behandelvorm u wordt verwezen. Indien nodig kan de huisarts hierover met ons overleggen. U kunt ons ook bellen voor informatie of om uw hulpvraag te verhelderen.

Zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidzorg: het zorgprestatiemodel. Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen.

In de Basis GGZ betreft dit met name sessies in de vorm van diagnostiek (hieronder vallen het eerste intakegesprek, de vervolg-intake/BP-bespreking en diagnostisch onderzoek) of behandeling. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties.

De duur van een consult bepaalt het tarief. De therapeuten werkzaam in de Basis GGZ hanteren het tarief voor gezondheidszorgpsychologen in een ambulante setting met kwaliteitsstatuut sectie II, zoals die zijn opgesteld door de NZa.

Alle benodigde activiteiten voor de behandeling (zoals verslaglegging, overleg huisarts, brieven, mails etc.) zijn bij onderstaande tarieven inbegrepen.

De meest voorkomende prestaties met bijbehorende tarieven in de Basis GGZ voor 2024 zijn:

Aan het eind van elke maand krijgt u een eindfactuur die u aan de praktijk van uw therapeut dient te voldoen. Deze factuur mag u zelf declareren bij de zorgverzekeraar.

De meest voorkomende prestaties met bijbehorende tarieven in de Specialistische GGZ voor 2024 bij een Psychotherapeut zijn:*

*Let op: bij een klinisch psycholoog of psychiater kunnen er andere tarieven worden gehanteerd. Vraag dit na bij uw therapeut.

De kosten voor een behandeling behoren tot het eigen risico van de zorgverzekering. Voor 2024 bedraagt dit €385 per jaar, tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger tarief bent overeengekomen.

Als er geen sprake is van een DSM5-diagnose of als deze valt binnen de onverzekerde zorg in Nederland, dan noemen we dit een Niet-basispakketzorg consult. Het maximum tarief 'OVP consult', OV0012 is in 2024 door de NZa vastgesteld op €131,82 per sessie van 60 minuten.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Van de therapeuten werkzaam binnen de Basis GGZ ontvangt u bij een afspraak die korter dan 48 uur van te voren wordt afgezegd een factuur van €75. Bij de therapeuten werkzaam binnen de S-GGZ is dit meestal €100. Voor afspraken op maandag geldt een termijn van 72 uur. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van spraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zelfbetalers

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gespecialiseerde GGZ en basis-GGZ, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Betaaltermijn

De kosten van de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Bij te late betaling

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.