Logo
klachten

De meeste therapeuten bij de Nieuwe Dreef Psychotherapie werken zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals onze praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen.

Wij raden u aan hier van te voren goed naar te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. U kunt ook samen met uw behandelaar een berekening maken van het uiteindelijke factuurbedrag.

Generalistische basis GGZ (BG-GGZ) en specialistische GGZ (S-GGZ)

Binnen de zorgverzekeringswet wordt onderscheid gemaakt tussen generalistische (BG-GGZ ofwel Basis GGZ) en specialistische GGZ.

Binnen de generalistische zorg worden de meest voorkomende stoornissen behandeld. Afhankelijk van de ernst van de stoornis wordt gekozen voor een van de zgn. zorgproducten: kort, middellang of intensief, die worden vergoed vanuit de basisverzekering. Complexe en ernstige stoornissen vallen onder specialistische GGZ. De therapeuten bieden een of beide behandelvormen aan.

Uw huisarts bepaalt naar welke behandelvorm u wordt verwezen. Indien nodig kan de huisarts hierover met ons overleggen. U kunt ons ook bellen voor informatie of om uw hulpvraag te verhelderen.

Onze praktijk hanteert de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz: www.nza.nl

De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit vier zgn. prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch. Elke prestatie heeft een maximale lengte en een vast tarief. De tarieven voor 2019 zijn: Zorgproduct Kort: €507,62, Zorgproduct Middel: €864,92, Zorgproduct Intensief: €1356,25 en Onvolledig Behandeltraject: €207,19. De tarieven voor 2020 zijn: Zorgproduct Kort: €503,47, Zorgproduct Middel: €853,38, Zorgproduct Intensief: €1383,65 en Onvolledig Behandeltraject: €219,78.

Vanaf 2014 valt tweedelijns psychotherapie onder specialistische ggz. De kosten van de psychotherapie worden vastgesteld via een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Dit houdt in dat uw psychotherapeut alle activiteiten, zowel directe als indirecte tijd, in het kader van uw behandeling, vanaf aanmelding, tot en met afsluiting, registreert in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hieronder vallen behalve de sessies ook verslaglegging, telefonisch -en e-mail contact, intercollegiaal overleg, enz. Als de DBC is afgesloten worden de kosten berekend en wordt de declaratie naar de ziektekostenverzekering gestuurd.

Eigen Risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Van de therapeuten werkzaam binnen de Basis GGZ ontvangt u bij een afspraak die korter dan 48 uur van te voren wordt afgezegd een factuur van 55 euro. Bij de therapeuten werkzaam binnen de S-GGZ is dit meestal 99 euro. Voor afspraken op maandag geldt een termijn van 72 uur. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van spraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zgn. (maximum) OVP/OZP tarief van in 2019 €109,76 euro per sessie.

Zelfbetalers

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gespecialiseerde GGZ en basis-GGZ, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Betaaltermijn

De kosten van de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Bij te late betaling

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.