Logo
klachten

De intakefase

Deze bestaat over het algemeen uit één tot drie gesprekken. Daarin wordt besproken wat de aard en oorzaak van de problemen is. Ook wordt gekeken naar uw persoonlijkheid, uw gezin van herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden. We vragen u daarbij enkele vragenlijsten in te vullen.

Behandelplan

Aan het eind van de intake bespreken we onze bevindingen en de mogelijkheden voor behandeling met u. Het is mogelijk dat de problematiek buiten onze behandelcapaciteit valt. In dat geval zullen wij u adviseren u daar aan te melden waar een beter passende behandeling kan worden geboden. In het behandelplan wordt het doel van de behandeling en de werkwijze vastgesteld. Dit behandelplan wordt regelmatig met u geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Als in de loop van de gesprekken blijkt dat een gesprek met een psychiater gewenst is, bijvoorbeeld voor medicijnen zoals antidepressiva, kunt u een afspraak maken bij een psychiater met wie wij samenwerken. Daarvoor is een aparte verwijzing van de huisarts vereist.

Effectmeting en cliënttevredenheidsmeting

Aan het begin, bij de evaluatie en het eind van de behandeling zullen wij u vragen een of meer vragenlijsten in te vullen om te kunnen meten of de behandeling effectief is geweest. Dit gebeurt d.m.v. een online vragenlijst. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en landelijk verzameld in een zgn. ROM-portal (routine outcome measurement). Voor meer informatie zie www.lvvp.info. Ook zullen wij u vragen enkele malen een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Samenwerken

Psychotherapie is alleen effectief als de therapeut en de cliënt goed samenwerken. Wij vragen u dan ook actief te zijn, over hetgeen besproken wordt na te denken en huiswerk of oefeningen uit te voeren. Wij bespreken ook de voortgang van de therapie regelmatig met u en vragen u ons te laten weten wat uw ideeën over de therapie zijn.

Regelmatige gesprekken en afsluiting van de therapie

Psychotherapeutische gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee weken plaats, volgens afspraak. Als u niet regelmatig kunt of wilt komen en de therapie daardoor niet effectief is, kan dat en reden voor de therapeut zijn om de behandeling te beëindigen. Het beëindigen van een lopende psychotherapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk. De therapeut zal u dan ook uitnodigen voor een afsluitend gesprek, om een zorgvuldige afsluiting te kunnen waarborgen.

In geval van crisis

Onze praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raden wij u aan contact op te nemen met uw eigen huisarts. Deze kan u indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut hebben wij een onderlinge waarnemingsregeling. Deze regeling houdt in dat therapeut samen met de cliënt inschat of een overbruggend contact met een collega-therapeut nodig is. De cliënt kan dan indien nodig contact met de collega-therapeut opnemen.

Intercollegiaal overleg en toetsing

Een van de kwaliteitseisen voor psychotherapeuten houdt in dat wij de indicatiestelling en eventuele knelpunten in behandeling bespreken met collega-psychotherapeuten in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Daarbij houden wij ons aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

Wat is een DBC?

Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. De DBC gaat in op de datum waarop u bij ons bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.

De gegevens van de DBC worden na afsluiten van de DBC geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Deze gegevens zijn niet tot de cliënt te herleiden en zijn dus ook niet zichtbaar voor de ziektekostenverzekering. Tegelijkertijd worden de kosten van de DBC vastgesteld. De DBC-declaratie gaat naar uw ziektekostenverzekering. Deze declaratie is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep waarin de diagnose thuishoort vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis etc. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de vermelding van diagnostische gegevens aan het DIS. U kunt hiernaar informeren bij uw therapeut.

Als u vragen heeft kunt u daarmee bij uw therapeut terecht. U kunt informatie vinden op de volgende websites:
www.nvvp.nl
www.zorgverzekeraars.nl

Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.